тести біологія 2 курс

Перейти вниз

тести біологія 2 курс

Сообщение  venja в Вт Май 22, 2012 8:55 am

1. Укажіть, в яку фазу фотосинтезу та в який час доби рослина виділяє кисень:
а) темнову, вдень;
б) темнову, вночі;
в) темновуі світлову, вденьі вночі;
г) світлову, вдень.
2. Укажіть, які процеси відносять до пластичного обміну:
а) синтез ліпідів, фотосинтез;
б) синтез білка, розщеплення АТФ;
в) гліколіз;
г) дихання.
3. Укажіть послідовність подій під час синтезу білка:
а) транскрипція – вихід і-РНК у цитоплазму – утворення третинної структури білка – трансляція;
б) трансляція – вихід і-РНК у цитоплазму – утворення третинної структури білка – транскрипція;
в) транскрипція – утворення третинної структури білка – вихід і-РНК у цитоплазму – трансляція;
г) транскрипція – вихід і-РНК у цитоплазму – трансляція – утворення третинної структури білка.
4. Встановіть, який етап енергетичного обміну в клітині є більш ефективним і де саме він відбувається:
а) гліколіз, у цитозолі;
б) гліколіз, у мітохондріях;
в) кисневе розщеплення, у мітохондріях;
г) кисневе розщеплення, у цитозолі (гіалоплазмі).
5. Укажіть, які процеси в організмах називають пластичним обміном:
а) сукупність реакцій розщеплення складних сполук в організмі;
б) сукупність реакцій перетворення хімічних речовин, отриманих організмом з довкілля;
в) виведення продуктів життєдіяльності організмів;
г) сукупність реакцій біосинтезу речовин у клітині.
6. Укажіть, які процеси в організмах називають енергетичним обміном:
а) сукупність реакцій розщеплення складних сполук в організмі, що супроводжується виділенням енергії;
б) сукупність реакцій перетворення хімічних речовин, отриманих організмом з довкілля;
в) виведення продуктів життєдіяльності організмів;
г) сукупність реакцій біосинтезу речовин у клітині.
7. Укажіть малу органічну молекулу, яка може брати участь і в пластичному, і в енергетичному обміні:
а) глюкоза;
б) вода;
в) вітамін С;
г) антибіотик.
8. Укажіть фазу фотосинтезу, в яку відбувається фотоліз води і його побічний продукт:
а) у темнову, СО2;
б) у темнову, О2;
в) у світлову, О2;
г) у світлову, СО2.
9. Укажіть, як називають сукупність реакцій синтезу в клітині:
а) пластичний обмін;
б) метаболізм;
в) дисиміляція;
г) гомеостаз.
10. Встановіть послідовність подій при синтезі білка:
а) транскрипція – утворення білоксинтезуючого комплексу – трансляція – набуття молекулою білка просторової структури;
б) утворення білоксинтезуючого комплексу – транскрипція – трансляція – набуття молекулою білка просторової структури;
в) утворення білоксинтезуючого комплексу – транскрипція – трансляція – набуття молекулою білка просторової структури;
г) набуття молекулою білка просторової структури – утворення білоксинтезуючого комплексу – транскрипція – трансляція.
11. Укажіть, який процес використовують анаеробні організми для вивільнення енергії з поживних речовин:
а) кисневе дихання;
б) кисневе бродіння;
в) некисневе дихання;
г) некисневий синтез.
12. Укажіть функції рибосом:
а) накопичення, дозрівання, пакування речовин, які синтезуються в ендоплазматичній сітці;
б) створення внутрішнього середовища клітини;
в) синтез білків;
г) синтез фосфоліпідів.
13. Укажіть речовини, які утворюються внаслідок анаеробного дихання (гліколізу):
а) 2 молекули АТФ і етанол;
б) 2 молекули АТФ і кисень;
в) етанол і піровиноградна кислота;
г) 2 молекули АТФ і 2 молекули піровиноградної кислоти.

Віруси
Варіант №
1. Укажіть, які організми належать до прокаріотів:
а) бактерії;
2. Встановіть, скільки хромосом мають дочірні клітини, які утворилися під час мітозу, якщо материнська клітина мала 8 хромосом:
г) 8.
3. Укажіть вірусні захворювання людини, що можуть передаватися статевим шляхом:
а) гепатити В і С;
4. Укажіть, якими за типом живлення є молочнокислі бактерії, які використовують у виготовленні сирів та інших молочних продуктів:
в) сапротрофи;
5. Укажіть у яких структурах організму тварин відсутнє розмноження вірусів:
б) міжклітинна речовина тканин тварин;
6. Укажіть фазу мейозу, у якій відбувається кон’югація хромосом і кросинговер:
а) профаза І;
7. Укажіть, який поділ відбувається під час дозрівання статевих клітин у гаметогенезі:
б) мейоз;
8. Укажіть можливі шляхи зараження вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ):
в) через статеві шляхи при незахищеному статевому контакті та під час ін’єкцій при повторному використанні шприців;
9. Укажіть царство організмів, яке входить до надцарства Еукаріоти:
г) Гриби.
10. Укажіть, у клітинах яких організмів розмножуються бактеріофаги:
г) бактерій.
11. Встановіть відповідність між фазами клітинного циклу і деякими подіями, що які відбуваються в клітині; виберіть правильну відповідь:
І. Інтерфаза; 1. Хромосоми вкорочуються, ядерна оболонка розпадається;
ІІ. Профаза; 2. Реплікація хромосом, подвоєння центріолей;
ІІІ. Метафаза; 3. Розходження хромосом до полюсів клітини;
ІV. Анафаза. 4. Хромосоми розташовуються в центрі клітини.
А. І – 2;
Б. ІІ – 3;
В. ІІІ – 1;
Г. ІV – 4.

Варіант №
1. Укажіть бактерії, які спричиняють інфекції, що передаються статевим шляхом:
в) хламідії;
2. Бактерії широко використовують для потреб сільського господарства. Укажіть, у якому процесі це не потрібно:
г) для консервування овочів.
3. Поясніть, чому перед тим як готувати страву із яєць їх треба вимити гарячою водою:
а) близько 50% свійських птахів можуть бути носіями бактерій сальмонели, яка спричиняє захворювання на сальмонельоз;
4. Укажіть віруси, які можуть передаватися статевим шляхом:
б) герпесу;
Укажіть температуру (С0), при якій здійснюють стерилізацію харчових продуктів, обладнання, одягу:
в) 100-110;
Укажіть неклітинні організми:
г) Віруси.
5. Укажіть, який тип живлення мають бактерії-редуценти:
б) гетеротрофи, сапротрофи;
6. Укажіть, який компонент відсутній у вірусів:
в) рибосоми;
7. Встановіть, яке захворювання людини можна лікувати за допомогою бактеріофагів:
в) дизентерію;
Укажіть, яка з названих бактерій є гетеротрофом:
г) кишкова паличка.
8. Установіть відповідність між фазами мітозу та подіями:
І. Профаза
ІІ. Метафаза
ІІІ. Анафаза
онтогенез
1. Укажіть, з якого зародкового листка утворюється епідерміс шкіри у тварин:
) ектодерми.
2. Встановіть послідовність подій і структур під час ембріогенезу людини:
г) зигота - бластоциста – гаструляція - органогенез.
Встановіть послідовність 5 стадій розвитку кісткової риби:
в) зигота – зародок - личинка – мальок – доросла форма;
г) зигота – зародок – мальок – лялечка - доросла форма;
3. Поясніть, що таке онтогенез:
а) індивідуальний розвиток організмів;
4. Укажіть, який поділ відбувається під час дозрівання статевих клітин у гаметогенезі:; б) мейоз;
5. Укажіть, які органи утворюються з мезодерми під час ембріогенезу:
в) кров, скелет, м’язи;
6. Укажіть тип дробіння зиготи в людини:
б) повне, рівномірне, асинхронне;
7. Поясніть, що називають регенерацією у тварин:
б) відновлення пошкоджених частин тіла;
8. Укажіть статевий спосіб штучного розмноження:
в) клонування;
9. Виберіть із наведених структур ті, що о утворюються з ектодерми:
; б) волосся
Встановіть послідовність стадій розвитку в ембріогенезі ланцетника:
б) зигота – дробіння – бластуляція – бластула – гаструляція– гаструла – органогенез;
1. Укажіть завдання науки ембріології:
в) вивчення закономірностей розвитку зародка;
2. Укажіть, від чого залежить кількість жовтка в яйцеклітинах:
в) від умов, в яких розвивається зародок;
3. Укажіть, якій період відсутній в онтогенезі ссавців:
в) личинковий;
Встановіть визначення поняття «дробіння» в ембріогенезі:
в) ряд послідовних мітотичних поділів зиготи або партеногенетичної яйцеклітини;
4. Укажіть, наслідком якого процесу є утворення зиготи: а) запліднення
5. Визначте послідовність подій, які відбуваються в перший період розвитку зародка людини:
в) дробіння –морула – бластоциста – імплантація в стінку матки;
6. Укажіть назву процесу утворення зачатків органів та їхнє диференціювання під час ембріонального розвитку:
г) органогенез.
7. Укажіть, як називають середній зародковий листок хордових тварин:
в) мезодерма;
8. Виберіть правильну відповідь щодо походження органа:
б) нирки з мезодерми;
9. Укажіть, звідки зародок плазунів отримує поживні речовини:
в) з жовтка яйцеклітини;

ЕКологія
г) редуценти.
1. Укажіть тип сукцесії і послідовність заселення рослинами ділянок лісу після пожежі:
в) вторинна: трави – кущі – сосновий ліс – клімаксний ліс;
2. Укажіть роль бактерій гниття в екосистемах:
г) редуценти.
3. Поясніть поняття «фотоперіодизм». Це реакція організмів на зміну:
в) тривалості світлового дня;
4. Укажіть зв’язок, який може існувати між особинами одної популяції: аг) конкуренція.
5. Визначте поняття «Біосфера»:
б) частина оболонок землі, населене живими організмами;
6. Укажіть найбільш імовірний наслідок неконтрольованого випасу худоби:
в) ерозія ґрунтів;
7. Укажіть явище, яке виключається в наш час як причина швидкого глобального потепління:
б) підсилення парникового ефекту внаслідок забруднення атмосфери;
8. Визначте абіотичний фактор навколишнього середовища:
в) вологість ґрунту;
9. Укажіть, яким фактором зовнішнього середовища зумовлені линяння птахів помірних широт та їхні перельоти г) зміною тривалості дня.
10. Встановіть відповідність між характеристикою і типом екосистеми; виберіть правильну відповідь:
І. Агроекосистема; 1. Колообіг речовин незамкнений;
ІІ. Природна екосистема. 2. Колообіг речовин замкнений;
3. Ланцюг живлення короткий;
4. Ланцюг живлення довгий;
5. Переважають монокультури.


Б.І – 1,3,5;
Варіант №
1. Укажіть, чим зумовлено пригнічення культурних рослин бур’янами:
б) міжвидовою боротьбою;
2. Укажіть, як називають метод постійного спостереження за станом екосистем:
г) екологічний моніторинг.
3. Розшифруйте абревіатуру ГДК:
а) гранично допустимі концентрації;
4. Укажіть оптимальний вміст кисню в повітрі, необхідний для нормального функціонування організму людини, яка мешкає у помірному кліматичному поясі:
а) 20,93%;
Укажіть, які організми утворюють органічні речовини із неорганічних:
г) фототрофи.
5. Укажіть, яка концентрація забруднюючої речовини в довкіллі вважається гранично допустимою:
г) максимальна концентрація забруднювача, яка не шкодить здоров’ю людини.
6. Укажіть, як називають міграцію хімічних елементів у біосфері за участю організмів:
в) біогенною;
7. Рослини, які перебувають у мутуалістичних зв’язках з азот фіксуючими бактеріями, забезпечують їх:
8. а) N2;
9. У людини виявлено понад сто біологічних ритмів, які залежать від часу доби. Зазначте, яких адаптивних ритмів
в) циркадних;
10. Встановіть відповідність поняття та його значення; виберіть правильну відповідь:
Г. І -1; ІІ – 3; ІІІ – 2.

avatar
venja
Admin

Сообщения : 28
Дата регистрации : 2012-04-16
Возраст : 24
Откуда : Корик

Посмотреть профиль http://2211.profiforum.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

йййййййййййййййййййййй

Сообщение  venja в Вт Май 22, 2012 9:12 am

1Укажіть, із чим пов’язана (за найбільш розповсюдженою гіпотезою) поява кисню на нашій планеті:
б) з виникненням реакцій фотолізу води;
.
2Укажіть, чим зумовлена подібність у будові рослин, які належать до різних родин, африканських, азіатських і американських пустель:
в) одноманітними селективними факторами середовища;
3Укажіть значення біогеографії для розвитку еволюційних поглядів:
г) визначення місць виникнення і розселення видів на Землі.
4Укажіть, які важливі риси організації з’явилися в органічному світі в тріасовий період мезозойської ери:
а) чотирикамерне серце і теплокровність;
5Укажіть, що є наслідком боротьби за існування:
в) природний добір;
6Укажіть, яка форма природного добору зберігає ознаки фенотипу:
а) стабілізуючий;
7Назвіть причину існуючої різноманітності порід тварин, сортів рослин, штамів бактерій:
в) штучний добір;
8Поясніть, чому популяція є елементарною одиницею еволюції:
в) у популяції відбуваються елементарні еволюційні процеси;
9Укажіть, на яких ознаках подібності базується морфологічний критерій виду:
б) зовнішньої і внутрішньої будови;
10Визначте поняття «еволюція»:
г) процес необоротних змін у будові та функціях організмів протягом їхнього історичного розвитку.
11Укажіть умову, яка сприяла виходу організмів на суходіл:
б) формування озонового шару в атмосфері Землі;
12. Укажіть, що відображає система органічного світу:
г) еволюцію.
1Укажіть елементарну одиницю еволюції:
б) популяція;
2Укажіть час виникнення життя на Землі:
б) 3,5 млрд років тому;
3Поясніть, чому будь-яке пристосування організму до умов середовища має відносний характер:
б) адаптація доцільна в певних умовах середовища;
4Укажіть континент, на якому за сучасними даними, можливо, жили перші люди:
г) Африка.
5Виберіть визначення поняття «макроеволюція»:
а) еволюційні процеси, що приводять до виникнення надвидових таксонів;
6Укажіть, за якою ознакою зайця білого і зайця сірого відносять до різних видів:
г) при схрещуванні не можуть давати плодюче потомство.
7Виберіть систематичну категорію, яка включає всі інші з наведених систематичних груп:
а) Тип Хордові;
8Укажіть, у якій відповіді зазначено правильну послідовність систематичних груп класифікації тварин:
в) вид – рід – родина – ряд – клас – тип – підцарство – царство;
9Поясніть, до якого напряму вивчення походження життя на Землі можна віднести гіпотезу панспермії:
в) біогенезу;
10Укажіть, яка ізоляція спостерігається між популяціями певного виду, якщо їхній ареал розділено штучним морем:
в) географічна;
11Встановіть критерій виду, який характеризує подібність або відмінність у процесах життєдіяльності особин одного чи декількох видів:
г) фізіологічний.
12.Укажіть, тварини якого класу хребетних є теплокровними:
а) Птахи;
1Укажіть один із проявів біологічного прогресу:
а) збільшення чисельності популяцій, розширення ареалу;
2Укажіть, що сприяло розвиткові руки людини як органа праці:
г) прямоходіння.
3Укажіть, яка із існуючих нині мавп найближча до людини за різними ознаками:
а) шимпанзе;
4Укажіть, як називають подібність між організмами різних систематичних груп, що живуть у подібних умовах:
а) конвергенцією;
5Визначте завдання науки «палеонтологія»:
а) вивчення і порівняння вимерлих організмів;
6Виберіть характеристику, яка входить до визначення поняття «популяція»:
в) група особин одного виду, що мешкають на певній території, у якій відбувається вільне схрещування;
7Укажіть, які важливі риси організації з’явилися в органічному світі в протерозойську еру:
в) багатоклітинність;
8Укажіть, які процеси призводять до утворення нових видів:
в) мікроеволюція;
9Укажіть, який добір має найбільше значення у дивергентному видоутворенні:
б) дизруптивний;
10В акул і дельфінів подібна форма тіла. Вкажіть, який тип еволюційних змін спостерігається:
в) конвергенція; .
11Поясніть поняття «мімікрія»:
б) здатність організмів одного виду наслідувати будові, забарвлення чи поведінку організмів іншого, який добре захищений або має запобіжне забарвлення;
avatar
venja
Admin

Сообщения : 28
Дата регистрации : 2012-04-16
Возраст : 24
Откуда : Корик

Посмотреть профиль http://2211.profiforum.ru

Вернуться к началу Перейти вниз

Вернуться к началу


 
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения